Privacy policy

Oscart Group NV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we duidelijke en transparante informatie verstrekken over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en behandelen persoonsgegevens met zorg. Oscart Group NV is in alle gevallen onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 Verordening).

 • We verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens worden beschreven in deze privacyverklaring.
 • Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal vereist zijn voor hun doeleinden.
 • Als we uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken zullen we hier steeds om vragen.
 • We hebben de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor deze data zijn verstrekt of in het geval dit wettelijk vereist is.
 • We willen u infomeren dat we op de hoogte zijn van uw rechten inzake uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Bij Oscart Group NV zijn wij verantwoordelijk voor de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als u na het lezen van onze privacyverklaring vragen heeft, vindt u hieronder onze contactgegevens.

Oscart Group NV
Politieke Gevangenenstraat 28
8530 Harelbeke
België
info@oscart.eu

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is gericht aan al onze huidige en voormalige leden, deelnemers in activiteiten, leveranciers, klanten, prospects, werknemers en personen die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten, diensten of producten.

Voor welke doelen verwerken we uw persoonlijk gegevens?
Voor gebruikers van het oscart.eu-platform:
Persoonsgegevens bvb. naam, voornaam, e-mailadres, taal, foto, wachtwoord, 2-staps authenticatie, gebruikersrechten, bedrijfsnaam, IP-adres, aantal onjuiste aanmeldpogingen, acties die op de website zijn verricht, e-mail of andere berichten van Oscart die u heeft ontvangen, worden door Oscart Group NV verwerkt voor de volgende doeleinden en juridische gronden:

 • Inloggen bij oscart.be (overeenkomst)
 • Extra beveiliging bieden voor uw account (toestemming)
 • Een nieuw wachtwoord per e-mail verzenden indien u uw oud wachtwoord vergeten bent (toestemming)
 • Persoonlijk aanspreken via e-mail (legitiem belang)
 • Inhoud specifiek voor uw bedrijf weergeven (overeenkomst)
 • Blokkeren van accounts na X-nummer onjuiste aanmeldingspogingen (legitiem belang)
 • Gebruikers traceren als er ongewenste acties werden uitgevoerd op bedrijfsaccount. (legitiem belang)
 • Trainingen geven (overeenkomst)
 • Bijhouden wie een training heeft gevolgd (legitiem belang)
 • Communiceren in de juiste taal (legitiem belang)
 • Bepalen op welk soort acties u recht heeft (overeenkomst)
 • Snellere gebruikersherkenning inschakelen (toestemming)
 • Commerciële informatie over onze producten, nieuwsbrieven en uitnodigingen verzenden (toestemming)
 • E-mails verzenden met een aanbieding (direct gekoppeld aan een recent bezoek) (toestemming)

Voor personen in (in)direct contact met werknemers van Oscart Group NV:
Persoonsgegevens bvb. naam, voornaam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, bedrijfstelefoonnummer, bedrijfsadres, mobiel telefoonnummer, tags, functie worden door Oscart Group NV verwerkt voor de volgende doeleinden en juridische gronden:

 • Antwoorden op inkomende vragen (toestemming)
 • Prospecting (legitiem belang)
 • Offertes en / of facturen opstellen (toestemming en overeenkomst)
 • Offertes versturen (legitiem belang)
 • Bestanden beheren (overeenkomst)

Gezien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u steeds het recht om de verleende toestemming in te trekken.

Voor (voormalige) werknemers verwijzen we naar de interne regelgeving.
We verzamelen alleen persoonsgegevens die door u of uw bedrijf zijn verstrekt, waaronder registratieformulieren, invulformulieren en contactformulieren op onze website, persoonlijk / telefonisch / e-mail contact, …. We verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van beursorganisaties waaraan we hebben deelgenomen.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen uw informatie aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het verkrijgen van de hierboven beschreven doeleinden of in het geval dit wettelijk vereist zou zijn. We doen een beroep op een derde partij (externe serviceprovider) voor onderstaande doelen:

 • Gegevens opslaan en verwerken in de cloud (via een Cloud Service Provider)
 • De internetomgeving verbeteren (webhosting, mailhosting, …)
 • IT-infrastructuur verstrekken (inclusief IT-netwerk, servers, …)
 • De (financiële) administratie verzorgen
 • Nieuwsbrieven en uitnodigingen aanbieden en verspreiden
 • Gebruik maken van overheidsdiensten
 • Deelnemen aan externe trainingen
 • Activiteiten organiseren in samenwerking – activiteiten ontwikkeld met twee of meer organisaties, waaronder coproductie

We geven nooit persoonsgegevens door aan externe serviceproviders (verwerkers) met wie we geen bewerkersovereenkomst hebben gesloten (of waarvoor dezelfde bepalingen zijn opgenomen in de contractvoorwaarden). Wij treffen uiteraard de nodige regelingen met deze partijen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens te waarborgen. Bovendien zullen we de informatie die u aan andere derden verstrekt niet doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens nooit aan derden. We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. We kunnen persoonsgegevens delen met andere derden als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft. U heeft het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden uw persoonlijke gegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen in overeenstemming met de verplichtingen van de Europese privacyregelgeving.

Opslagperiode
Oscart Group NV slaat geen persoonsgegevens op langer dan nodig om de doeleinden waarvoor de gegevens werden verstrekt te bereiken, rekening houdend met de periode die vereist is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (ook op het gebied van boekhouding). De bewaartermijnen kunnen echter verschillen voor elk doel.

Beveiliging van de gegevens
Onze partners (verwerkers) en wijzelf hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking (… inbreuken, verlies en onwettige verwerking …).
Als zich een incident voordoet waarbij uw gegevens betrokken zijn, wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht in de omstandigheden voorzien door de wet.

Uw rechten en plichten met betrekking tot uw privacy
U heeft het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben na te zien en te kopiëren. U heeft het recht en de plicht om uw gegevens te verbeteren en te verstrekken als deze onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen wanneer deze gegevens niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verwerkt. We hebben het recht om te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft het recht om gegevensverwerking te beperken. U heeft het recht aan te vragen dat we bepaalde gegevens niet langer verwerken. U kunt ook bezwaar maken tegen de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

U heeft bijvoorbeeld het recht tot bezwaar tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden (met behulp van afmeldingsopties in e-mails). U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens aan uzelf of aan een andere partij te verstrekken. Gebruik het adres bovenaan deze privacyverklaring om contact met ons op te nemen om uw rechten uit te oefenen, met een motivatie voor uw vraag bijgevoegd. We kunnen u vragen om uzelf te identificeren voordat we aan de bovengenoemde verzoeken kunnen voldoen. Om misbruik te voorkomen, kunnen we u vragen om uzelf te identificeren. Voeg bij uw aanvraag een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. We raden u ten zeerste aan om uw pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat. Geen enkele bovenstaande categorie van personen is onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Aansprakelijkheid van Oscart
De aansprakelijkheid van Oscart is beperkt tot herstellen van de voorzienbare en directe schade geleden door de klant.

Aansprakelijkheid van de klant
De klant is aansprakelijk voor het legaal en contractueel rechtmatig gebruik van de diensten en de producten en is aansprakelijk voor alle schade aangericht aan Oscart of aan derden. De inhoud van de communicatie opgesteld door de klant via het gebruik van de diensten en de producten blijft zijn eigen verantwoordelijkheid.

Oscart vrijwaart zich voor alle aanspraken die derden tegen Oscart maken op basis van onjuist en / of onwettig gebruik van de dienst of het product.
Om toegang te krijgen tot de diensten en producten krijgt de klant een of meer persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden. De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, veiligheid en passend gebruik van de gebruikersnamen en wachtwoorden. Daartoe moet de klant alle nodige maatregelen nemen om deze vertrouwelijkheid, veiligheid en passend gebruik te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze niet aan derden worden bekendgemaakt. Oscart sluit alle mogelijke aansprakelijkheid uit voor schade die zich in dit verband zou kunnen voordoen. De klant moet zelf instaan voor de veiligheid van het systeem.

Klachten
Als u een klacht heeft over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt of over de uitoefening van uw rechten, verzoeken wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen. U heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen in onze privacyverklaring
Oscart Group NV kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Wijzigingen in de privacyverklaring worden steeds op onze website aangekondigd. De verklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 juni 2018.