Terms & conditions

1. Algemeen
Dit zijn de de gebruiksvoorwaarden (“”Voorwaarden””) waaronder de gebruiker (“”Gebruiker””) gebruik kan maken van de websites en de diensten van Oscart Group NV.

Deze Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen Gebruiker en Oscart Group NV, met maatschappelijke zetel te Politieke Gevangenenstraat 27, 8530 Harelbeke, België. Door gebruik te maken van een website van Oscart Group NV aanvaardt de Gebruiker onvoorwaardelijk en onherroepelijk de volledige toepassing van al deze Voorwaarden. Gebruikers die niet akkoord gaan met één of meerdere van deze Voorwaarden, dienen deze website niet verder te bekijken of te gebruiken. De websites van Oscart Group NV bevatten een aantal functies en diensten, waaronder het aanbieden van digital signage. Oscart Group NV behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar websites op elk moment naar eigen goeddunken te veranderen. Oscart Group NV behoudt zich tevens het recht voor om deze Voorwaarden steeds te herzien, te wijzigen, in te korten of uit te breiden, louter en alleen door een nieuwe versie ervan op haar websites te plaatsen. Oscart Group NV houdt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot haar websites te weigeren of op te schorten voor Gebruikers die deze Voorwaarden op enige manier schenden.

2. Toegangsrecht en intellectuele eigendomsrechten
Mits Gebruiker deze voorwaarden strikt naleeft, heeft gebruiker het recht om toegang te hebben tot de websites van Oscart Group NV en om gebruik te maken van de diensten die Oscart Group NV aanbiedt op haar websites. Deze voorwaarden blijven volledig van kracht en in werking voor zolang gebruiker gebruikt maakt van de dienstverlening en/of de websites van Oscart Group NV. Oscart Group NV houdt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige verantwoording daaromtrent verschuldigd te zijn, Gebruikers de toegang tot haar dienstverlening en websites onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke waarschuwing of aanmaning te ontzeggen of op te schorten wanneer die gebruikers één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden schenden. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de websites van Oscart Group NV (ontwerpen, lay-out, teksten, beeld- en geluidsmateriaal, logo’s, modellen, informatie, enzovoort…) behoren toe aan Oscart Group NV of haar licentiegevers. Gebruiker verbindt er zich toe om deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde zorgvuldig te respecteren. Gebruiker zal volledig en onbeperkt aansprakelijk zijn voor alle schade, inclusief gevolgschade, die voortvloeit uit het feit dat gebruiker van de websites van Oscart Group NV gebruik maakt op een manier die de intellectuele eigendomsrechten van Oscart Group NV en/of haar licentiegevers aantast. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Oscart Group NV, worden er in deze voorwaarden geen intellectuele eigendomsrechten afgestaan of verstrekt, uitdrukkelijk noch stilzwijgend.

3. Rechten en plichten van de Gebruikers
Eventuele andere bijzondere overeenkomsten die de Gebruiker afsluit met Oscart Group NV zijn eveneens van toepassing op het gebruik van de websites en de diensten van Oscart Group NV. Indien uitdrukkelijk voorzien, hebben de bepalingen van deze bijzondere overeenkomsten bovendien voorrang op de bepalingen van deze Voorwaarden.
Gebruikers erkennen dat het verboden is om:

 • de websites van Oscart Group NV te gebruiken op een manier die strijdig is met enige geldende wet of reglementering, zoals maar niet beperkt tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, de wetgeving ter bescherming van de openbare orde en de openbare zedelijkheid, de wetgeving op de informaticacriminaliteit.
 • materiaal te plaatsen dat lasterlijk is, smadelijk, impliciet of expliciet aanstootgevend, vulgair, obsceen, bedreigend, beledigend, tot haat aanzettend, racistisch, discriminerend of van bedreigende aard is, of mogelijk irritatie, ongemak, verlegenheid of angst kan veroorzaken of schade aan enig persoon kan veroorzaken of een link naar pornografisch, indecent of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook bevat.
 • operaties uit te voeren die een onredelijk, uitzonderlijk groot of anderszins hinderlijk beslag leggen op de infrastructuur van Oscart Group NV.
 • middelen te gebruiken om op de websites van Oscart Group NV te navigeren of te zoeken, met uitzondering van de hulpmiddelen die beschikbaar zijn op de websites van Oscart Group NV en de normaal op het internet gratis beschikbare zoekmachines van derden.
 • gebruik te maken van data mining, robots of dergelijke middelen voor het verzamelen of onttrekken van gegevens.
 • de beveiliging van een website van Oscart Group NV te doorbreken of te pogen te doorbreken, inclusief het beproeven, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een website, systeem of netwerk.
 • de informatie op een website van Oscart Group NV te vervalsen.
 • de werking van een website van Oscart Group NV te storen.
 • op welke manier ook informatie van de websites van Oscart Group NV bijeen te brengen, te kopiëren of na te maken, inclusief alle informatie uit het verleden.
 • onjuiste of misleidende informatie te plaatsen.
 • de website te gebruiken voor het posten van computervirussen.
 • illegale activiteiten aan te moedigen.
 • toegangscodes te delen met derden.
 • toegang te verkrijgen tot gegevens van derden of de toegangscodes te gebruiken van derden.
 • informatie te wijzigen die toebehoort aan derden, al dan niet gebruikers van de websites van Oscart Group NV.

Gebruikers die één of meerdere van deze verbodsbepalingen overtreden zullen aansprakelijk zijn voor alle schade die zij aldus berokkenen, zij het aan Oscart Group NV of aan derden. Overtreding van één of meerdere van deze verbodsbepalingen kan leiden tot strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke vervolging. Oscart Group NV zal haar volledige samenwerking verlenen aan de gerechtelijke autoriteiten die belast zijn met het onderzoek van eventuele overtredingen van deze verbodsbepalingen.

4. Bijzondere voorwaarden voor Klanten
Een klant die zijn account beëindigt, gaat ermee akkoord dat Oscart Group NV al zijn gegevens van haar websites en uit haar databanken verwijdert, inclusief media en alle informatie die Oscart Group NV met betrekking tot de klant bewaart. Klant heeft recht op het plaatsen van 2 gratis vacatures op de website van Oscart Group NV. Plaatsing van de derde vacature en volgende geschiedt enkel tegen betaling. Voor het plaatsen van een vacature tegen betaling zal Klant voorafgaandelijk een bijzondere overeenkomst afsluiten met Oscart Group NV. De voorwaarden van deze bijzondere overeenkomst zullen daarbij voorrang hebben op deze Voorwaarden.

Klanten zullen hun account niet gebruiken om:
Onzorgvuldige, onjuiste of misleidende informatie te plaatsen. Klant zal de informatie die hij verkrijgt door gebruik te maken van de websites van Oscart Group NV enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van de websites van Oscart Group NV en overeenkomstig de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Meer bepaald zal die informatie onder geen beding publiek gemaakt worden of overhandigd aan derden worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van diegenen op wie de informatie betrekking heeft en/of aan wie de informatie toebehoort. Oscart Group NV behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht elke vacature te weren of de plaatsing ervan op haar website te beëindigen of te schorsen indien zij van mening is dat deze niet in overeenstemming is met de voorwaarden die op haar websites van toepassing zijn, en dit zonder enig recht op schadevergoeding of terugbetaling van de klant. Bovendien is elke klant die de voorwaarden van de websites van Oscart Group NV schendt onbeperkt aansprakelijk voor alle schade die die overtreding veroorzaakt aan Oscart Group NV en aan derden, en dit inclusief gevolgschade.

5. Gebruikersinformatie
Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor alle informatie (zoals onder meer gegevens, teksten, software, muziek, geluidsfragmenten, foto’s, grafieken, beelden) die zij op de websites van Oscart Group NV plaatsen. Oscart Group NV heeft het recht om door Gebruikers geplaatste informatie te weigeren of te verwijderen indien Oscart Group NV van oordeel is dat plaatsing van het materiaal ongeoorloofd is om welke reden dan ook, en dit naar eigen goeddunken, zonder daarvoor enige verantwoording verschuldigd te zijn. Door plaatsing van informatie op de websites van Oscart Group NV geven Gebruikers aan Oscart Group NV het recht om die informatie te publiceren, te verspreiden, te kopiëren en aan te passen.

6. Intellectuele eigendomsrechten
Het is gebruikers verboden om op de websites van Oscart Group NV informatie te plaatsen waarop derden intellectuele eigendomsrechten kunnen doen gelden. Gebruikers die zich niet aan dit verbod houden stellen zich bloot aan gerechtelijke vervolging, waaraan Oscart Group NV desgevallend al haar medewerking zal verlenen. Oscart Group NV heeft het recht om onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing of aanmaning de account te sluiten van gebruikers die zich niet aan dit verbod houden.

7. Disclaimer
Oscart Group NV is niet aansprakelijk voor de informatie die de gebruikers op haar website plaatsen. Oscart Group NV is niet verplicht om die informatie te onderzoeken, te screenen of te censureren. Oscart Group NV is dus ook niet aansprakelijk voor de inhoud, kwaliteit, juistheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, volledigheid, actualiteit of legaliteit van de door gebruikers op haar website geplaatste informatie. Oscart Group NV geeft geen enkele garantie met betrekking tot de foutloze, probleemloze en ononderbroken werking van haar websites of dienstverlening. Oscart Group NV is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van eventuele computervirussen en/of schadelijke software die zouden voorkomen op haar websites. Het downloaden, installeren, opslaan of gebruiken van informatie en software van de websites van Oscart Group NV gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruikers. Oscart Group NV geeft evenmin enige garantie met betrekking tot de geschiktheid voor enig bepaald doel van haar websites, dienstverlening of van de informatie die op haar websites voorkomt. Indien er op de websites van Oscart Group NV links voorkomen naar websites van derden, dan zal Oscart Group NV in geen geval aansprakelijk zijn voor de inhoud van die websites en voor gevolgen van het gebruik van die websites.

Oscart Group NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade in welke vorm dan ook, inclusief oorzakelijke en gevolgschade, verlies, gederfde winst, gemiste kans, verloren gegevens, werkonderbreking, die zou voortkomen uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de dienstverlening, de websites of van de informatie op de websites van Oscart Group NV.

8. Toepasselijk recht
De gebruiker erkent dat de elektronische communicatie die hij voert met Oscart Group NV, de rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Deze gebruiksvoorwaarden evenals het gebruik zelf van de dienstverlening en de websites van Oscart Group NV zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van dispuut zijn de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Oscart Group NV gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd. De ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft niet de ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen tot gevolg, die onverkort geldig blijven.